Podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

I. Základné ustanovenia
1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) sú vydané:
Francúzskou spoločnosťou LA MACHINE A IDEES SAS, s kapitálom 10 000 eur, so sídlom 9 rue Tristan Bernard, 38400 ST MARTIN D’HERES, Francúzsko, zapísanej vo francúzskom obchodnom registri R.C.S. de Grenoble pod číslom 890 614 142, IČ DPH FR39 890 614 142, ktorú zastupuje Denisa Braikeh rod. Chudiaková
email: ahoj@rodinoviny.sk
www.rodinoviny.sk
(ďalej len „predávajúci“)
2. Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a fyzickej osoby, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, alebo v rámci svojej podnikateľskej činnosti (ďalej len: „kupujúci“) prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke www.rodinoviny.sk
3. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Osobitné dojednanie v kúpnej zmluve má prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.
4. Tieto obchodné podmienky sa uzatvárajú v slovenskom jazyku.
5. Celý obsah stránky vrátane fotografií a iného obrazového materiálu je vlastníctvom spoločnosti LA MACHINE A IDEES. Akékoľvek kopírovanie tohto obsahu je bez povolenia vlastníka prísne zakázané.

II. Informácie o tovare a cenách
1. Informácie o tovare, vrátane ceny jednotlivého tovaru a jeho hlavných vlastností sú uvedené u konkrétneho tovaru na stránke www.rodinoviny.sk. Ceny tovaru a služieb sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, po ktorú sú zobrazované v internetovom obchode. Toto ustanovenie nevylučuje dojednanie kúpnej zmluvy za individuálne dohodnutých podmienok.
2. Obrazová dokumentácia umiestnená na stránke www.rodinoviny.sk je informatívneho charakteru. Presná charakteristika tovaru je uvedená v popise.
3. Na stránke www.rodinoviny.sk sú zverejnené informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru, ktoré platia len v prípade doručenia v rámci Slovenskej republiky.
4. Prípadné zľavy z kúpnej ceny tovaru nie je možné navzájom kombinovať, ak sa nedohodne predávajúci s kupujúcim inak.

III. Objednávka
1. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory), hradí kupujúci sám. Tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.
2. Pri zadávaní objednávky si kupujúci vyberie tovar. Každá objednávka cez stránku www.rodinoviny.sk môže obsahovať iba jeden tovar. Ak chce kupujúci vytvoriť hromadnú objednávku (to znamená viac predplatných naraz), musí písomne kontaktovať predávajúceho na mail uvedený vyššie alebo vykonať samostatné objednávky, každú na jeden tovar.
3. Pred odoslaním objednávky je kupujúcemu umožnené kontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil. Údaje uvedené v objednávke sú záväzné a predávajúcim považované za správne. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdenie kupujúceho o tom, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami. Doručovaciu adresu pre tlačený exemplár je možné zmeniť vždy do posledného dňa v mesiaci.
4. Používateľ má po zaregistrovaní možnosť najprv si bezplatne vyskúšať na 7 dní prácu s aplikáciou. Tá funguje v skúšobnom režime a neumožňuje odoslať tlačený exemplár ani generovať PDF. Pokiaľ si používateľ želá plne využívať služby poskytovateľa, musí vytvoriť a uhradiť objednávku. Túto povinnosť nemôže presunúť na iného člena rodinnej skupiny.


IV. Platobné podmienky  
1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci zaplatiť bezhotovostne platobnou kartou. Platba je zabezpečovaná cez bezpečnostnú platformu Stripe.
2. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej sumy na bankový účet predávajúceho.
3. Suma za predplatné je z bankového účtu prislúchajúceho k platobnej karte odpočítaná pravidelne každý mesiac, a to počas celej dĺžky trvania predplatného.
4. Zákazník sa zaväzuje, aby bolo počas celého trvania predplatného možné úspešne realizovať transkaciu (tz. mať na bankovom účte dostatočné finančné prostriedky, používať platnú platobnú kartu, nezatvoriť bankový účet bez toho, že by boli zmenené platobné údaje).
5. V prípade, že nie je možné platbu realizovať, predplatné sa pozastaví do doby, kým bankovú operáciu nebude možné úspešne uskutočniť. Predplatiteľ bude o neúspešnej operácii informovaný emailom. Má možnosť presunúť predplatné na inú osobu, zmeniť platobné údaje alebo previesť finančné prostriedky na účet, z ktorého má byť predplatné zinkasované.
6. Ak ani po opakovanej výzve nebude možné úspešne realizovať transakciu, predplatné na daný mesiac sa zruší. Rovnako sa tak zruší aj prístup do aplikácie Rodinoviny.
7. V prípade jednorazovej platby je suma za jedno vydanie z bankového účtu prislúchajúceho k platobnej karte odpočítaná jednorazovo a bezodkladne.

V. Dodanie tovaru
1. Zakúpený tovar je dodaný:
- všetkým prispievateľom v rámci rodiny prostredníctvom emailu (elektronická verzia novín) a
- na adresu určenú kupujúcim v objednávke vo forme tlačených novín. Doručenie tohto tovaru prebieha prostredníctvom Slovenskej pošty. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné oneskorené dodanie tovaru spôsobené sezónnymi výkyvmi v dodacích lehotách Slovenskej pošty.
2. Kupujúci má možnosť stiahnuť si daňový doklad o nákupe predplatného v sekcii Predplatné - Faktúry.

VI. Odstúpenie od zmluvy
1. V súlade s ust. § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:
- poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy
- nákup tovaru upraveného podľa požiadavky zákazníka.
Z vyššie uvedeného vyplýva, že zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je zakúpenie predplatného pre Rodinoviny.
2. Pokiaľ si zákazník želá zrušiť predplatné, môže tak urobiť prostredníctvom zákazníckeho účtu na stránke www.rodinoviny.sk v sekcii Predplatné. Od nasledujúceho mesiaca nebude zákazníkovi predplatné fakturované a služba viac nebude obnovená. Prístup k službe po zrušení predplatného je garantovaný do posledného dňa zaplateného obdobia.

VII. Mimosúdne riešenie sporov
1. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.

VIII. Záverečné ustanovenia
1. Všetky dojednania medzi predávajúcim a kupujúcim sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, strany sa dohodli, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z všeobecne záväzných právnych predpisov.
2. Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozvrhnutia stránky, fotiek, filmov, grafiky, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, prináleží predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu predávajúceho.
3. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.


Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1. februára 2021, posledná zmena 29. mája 2021.

Icons made by Smashicons from www.flaticon.com
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Icons made by geotatah from www.flaticon.com
Header picture by Alena Darmel from Pexels
Heart icon made by rawpixel.com - fr.freepik.com